POZO?ICE
Naposledy aktualizováno: 26.6.2020

V?TEJTE NA STR?NK?CH

OBECN? KNIHOVNY V POZO?IC?CH

Knihovna je umíst?na v p?ízemí budovy obecního ú?adu
Na M?ste?ku 14

*

 B?hem prázdnin bude knihovna o ned?lích zav?ená.

 

  Půj?ovní doba: 

                    st?eda 13 - 17 hodin

                    pátek  14 - 18 hodin

                                        ned?le   8 - 11 hodin

 

                                 on-line katalog 

Podrobn?jší informace o práci s on-line katalogem
najdete pod záložkou služby


Knihovnice: Ing. Barbora K?eme?ková
Tel: 544226260
e-mail: mkpozorice@seznam.cz